Jak se liší jednotlivé rozbory vody (informativní rozbor vody, krácený rozbor vody, úplný rozbor vody)

21. září 2018

Pro určení, zda voda neobsahuje nežádoucí látky (bakterie, viry, chemické látky, nebezpečné mikroorganismy) nebo jen pro ověření, jak kvalitné vodu máte, je nutné si nechat zpracovat rozbor vody. Jednotlivé rozbory se od sebe liší názvem, cenou, i zkoumanými parametry, které vybraná laboratoř testuje (na přítomnost vybraných látek ve vodě nebo překročení jejich mezních hodnot).

Nejčastěji se u rozborů zkoumají mikrobiologické a bakteriologické a chemické vlastnosti vody.

  • Mezi mikrobiologické a bakteriologické faktory patří průsaky septiků, žump, kanalizačních svodů, hnojení polí a zahrad aj., které mohou způsobit poškození zdraví v případě požití takového druhu vody či dokonce smrt.
  • Mezi chemické faktory patří geologické prostředí, průmyslový spad, použití hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, ropné látky aj.

Nejčastěji se tak můžete setkat s těmito názvy:

Základní orientační rozbor vody (= informativní rozbor vody)

Základním informativním rozborem vody zjistíte, zda-li je voda opravdu pitná a neobsahuje bakterie ze septiku nebo jiné škodliviny, které by mohly mít vliv na vaše zdraví. Tento typ rozboru vody se používá spíše pro ověření, jak kvalitní vodu doma máte. Nelze jej využít při jednání s úřady (například pro účely kolaudace). Tento rozbor má tedy převážně informativní charakter.

I proto se jedná často o tou nejlevnější variantu rozboru vody, jak si zkontrolovat, že voda ve vašem domě, bytě či na chalupě, případně v u nemovitostí s vlastní studnou nebo pramenem, je zdravotně nezávadná. Můžete tak snadno rozptýlit své pochybnosti o kvalitě vaší vody. Například, když bývá voda:

  • náhle zakalená,
  • nezdravě zabarvená,
  • line se z ní nezvyklý zápach,
  • voda vykazuje jiné známky znečištění.

A nebo vás jen zajímá, jakou vodu pijete, je základní orientační rozbor ideální (a zároveň levnou) variantou.

U základního orientačního rozboru vody jsou zkoumány tyto parametry: pH, celková tvrdost, tvrdost vápenatá, tvrdost hořečnatá, CHSK-Mn, dusičnany, dusitany, železo, mangan, sírany, chloridy, amonné ionty, koliformní bakterie – počty kolonií, escherichia coli – počty kolonií.

Krácený rozbor pitné vody – domácnosti

Krácený rozbor pitné vody vám pomůže zjistit, zda studna nebo jiný zdroj vody opravdu obsahuje pitnou vodu. Krácený rozbor je nejčastěji využíván při kolaudačních řízeních. Objednávají si jej domácnosti, které potřebují zkolaudovat nový rodinný dům, byt, chatu nebo jiné obytné prostory. Dále tyto rozbory objednávají jedinci, co si chtějí postavit novou studnu (pro své vlastní individuální zásobování).

V případě, že potřebujete zajistit rozbor vody pro kolaudační řízení, doporučujeme si nechat odebrat vzorek speciálně proškoleným specialistou. V takovém případě hovoříme o akreditovaném odběru. Akreditovaný odběr vám zaručí, že odebraný vzorek vody nebyl znehodnocen a výsledky jsou tak nezkreslené špatným způsobem odběru.

Vzorek vody si ale můžete odebrat sami podle pokynů laboratoře, který následně doručíte do laboratoře co nejdříve po odběru (max. 24 hodin). V tomto případě však laboratoř neručí za chyby způsobené vzorkováním a výsledky tak mohou být v důsledku vaší neodborné manipulace se vzorkem zavádějící.

Znehodnocení či zkreslení údajů může způsobit jakýkoliv neodborný úkon z vaší strany při odběru. Například, že vzorkovnice (nádoba, do které se odbírá vzorek a která je pak následně odeslána do laboratoře) neobsahovala nečistoty ještě před samotným odběrem.

I z toho důvodu nelze použít vlastní nádoby, které by mohly obsahovat nečistoty, bakterie či jiné nežádoucí látky – rozbor by tak byl v podstatě k ničemu. Protože by nešlo určit, které látky byly již obsaženy ve vodě a které pochází z nádoby v níž byla uložena voda.

Že nedošlo při nalévání vody do vzorkovnice ke kontaktu s vaší pokožkou, která obsahuje nečistoty. Že jste vzorek nekontaminovali například kýchnutím atd.

Více o tématice odběrů vody svépomocí a o akreditovaných odběrech najdete v našem předchozím článku: Jak probíhá odběr vzorků a jak si můžete provést odběry vody sami?

Akreditovaný odběr je určen právě pro potřeby kolaudačních řízení (aby nemohlo dojít k tomu, že vzorky někdo zamění, upraví vodu před zasláním do laboratoře apod.). Slouží jednoduše jako záruka kvality od nezávislého subjektu, který byl k tomuto úkonu pověřen a náležitě proškolen a je uznáván proto všemi úřady státní správy (hygiena, vodoprávní úřad aj.).

U kráceného rozboru jsou pak posuzovány a zkoumány certifikovanou laboratoří (tzn. nemůže je udělat jakýkoliv subjekt či firma). V rámci kráceného rozboru pro účely kolaudace jsou zkoumány tyto parametry: Escherichia Coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22C a 36C, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, CHSK-Mn, chuť, konduktivita-vodivost, mangan, pach, pH, zákal, železo.

Rozbor vody ke kolaudaci, včetně krácených rozborů ke kolaudaci, se řídí dle vyhlášky 252/2004 Sb., př. 5 – pitná voda upravená z podzemní vody – krácený rozbor. V této pasáži zákona naleznete v podstatě vše potřebné.

Krácený rozbor pitné vody – firmy a další subjekty veřejné správy

Pokud provozujete vodovod, zásobujete pitnou vodou jiné subjekty, potřebujete pravidelné analýzy podle platné legislativy a provozního řádu zásobování pitnou vodou (firmy, školy, obce, jiné instituce státní správy).

V tomto případě už je možné, že potřebujete nejenom rozbor vody (ať už krácený či úplný), ale odebraný vzorek musí splňovat podmínky stanovené pro akreditovaný odběr. Ve stručnosti řečeno – vzorek vody před odesláním do laboratoře musí být odebrán nezávislým akreditovaným subjektem (aby nebylo možné výsledky zpochybnit a zároveň bylo možné garantovat, že výsledky jsou nezkreslené a nemůže tak dojít k ohrožení veřejného zdraví). Jinak nelze takový zdroj vody považovat za nezávadný.

Akreditovaný odběr budete potřebovat v případě, že jednáte s úřady. Pokud vám  jde jen o zjištění či kontrolu stavu vody bez nutnosti tento stav dokládat (hygienická stanice, vodospráva), není nutné provádět akreditvaný odběr.

Možnost objednat si akreditovaný odběr certifikovaným specialistou nabízíme u všech druhů rozborů vody z naší nabídky. 

Také krácené rozbory pro provoz vodovodu a zásobování vodou pro subjekty, které nedodávají pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti, jsou zaměřené na zkoumání totožných parametrů vody jako běžný krácený rozbor (Escherichia Coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22C a 36C, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, CHSK-Mn, chuť, konduktivita-vodivost, mangan, pach, pH, zákal, železo).

Rozšířené rozbory vody

Jsou obdobou kráceného rozboru, kdy jsou následně zkoumány ještě další dodatečné ukazatele u vody – například na přítomnost těžkých kovů (tento rozšířený rozbor je nejběžnější)

Rozšířený rozbor vody s těžkými kovy vám odhalí informace o množství těžkých kovů ve vaše vodě- jako jsou olovo, měď, nikl, kadmium a arsen, hliník (který je podezříván jako jeden ze spouštěčů Alzheimerovy choroby), dále je zkoumána přítomnost mědi, stříbra, kobaltu a dalších ukazatelů.

Rozbory vody zaměřené na testování jedné specifické vlastnosti vody a individuální rozbory

Tyto specifické rozbory si kladou za cíl určit hodnoty jen pro jeden ukazatel, který nebývá běžně součástí klasického rozboru vody – výskyt radonu ve vodě, výskyt určité bakterie ve vodě (legionella).

Pozn. Legionella je rod patogenních bakterií čeledi Legionellaceae způsobující tzv. nemoc legionářů či mírnější pontiackou horečku. Nejvíce infekcí způsobuje druh Legionella pneumophila, která postihuje především dýchací cesty. Legionella se obykle vyskytuje a množí v teplovodních potrubích, boilerech a klimatizacích. K nákaze dochází téměř výhradně vdechnutím infikovaného aerosolu do plic.

Protože rozbory vody v laboratořích fungují na bázi detekce daného jevu a určení míry jeho výskytu (zda překračuje daný jev hranici nebo ne), je třeba právě v těchto určitých případech řešit rozbor vody na míru (pak se jedná o tzv. individuální rozbor).

Většina klientů však sama neví, co by mělo být u vody zjišťováno (ví nebo si myslí, že voda je v nějakých ohledech špatná, ale nedokáží určit, co by laboratoř měla zkoumat).

Proto je lepší se raději obrátit v takových případech na odborníky, kteří vám poradí, jaký rozbor byste měli chtít. Vyhnete se tak tomu, že si vypracujete zbytečně rozbor vody, který se ke zkoumání daného jevu nehodí a budete tak muset zaplatit několikrát.

Úplný rozbor pitné vody – firmy a další subjekty veřejné správy dodávajících pitnou vodu jako součást podnikatelské činnosti

Úplný rozbor pitné vody se týká provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu, osob dodávajících pitnou vodu jako součást podnikatelské činnosti, vlastníky a provozovatele veřejné studny pro zajištění, že studna nebo jiný zdroj vody opravdu obsahuje skutečně pitnou vodu a nemůže tak dojít k ohrožení veřejného zdraví.

Na rozdíl od kráceného rozboru zahrnuje úplný rozbor pro účely, kdy chcete zkolaudovat provozovnu, firmu, nebo vodovod, před uvedením nového zdroje pitné vody, musí obsahovat také akreditovaný odběr vody, který vyžadují úřady.

Akreditovaný odběr budete potřebovat v případě, že musíte dokládat stav či výsledky rozboru úřadům státní sprývy. Pokud vám  jde jen o zjištění či kontrolu stavu vody bez nutnosti tento stav dokládat (hygienická stanice, úřady vodosprávy aj.) a chcete jen získat komplexní informace o stavu vody (z důvodu prevence), není nutné provádět akreditvaný odběr.

U úplného rozbory vody jsou analyzovány tyto prvky: Clostridium perfringens, enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, mikroskop. obraz – abioseton, počet organismů, živé organismy, počty kolnií při 22 C a 36 C, 1,2-dichlorethan, amonné ionty, antimon, arsen, barva, benzen, etylbenzen, toluen, xyleny, benzo(a)pyren, beryllium, bor, bromičnany, celkový organický uhlík (TOC), dusičnany, dusitany, fluoridy, hliník, hořčík, CHSKmn, chlorethen (vinil chlorid), chloridy, chloritany, chrom, chuť, kadmium, konduktivita (vodivost), kyanidy celkové, mangan, měď, nikl, olovo, pach, reakce vody (pH), suma 4 PAU, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen, indent(1,2,3-cd)pyren, rtuť, selen, sírany, sodík, stříbro, tetrachloretan, trihalomethany, bromdichlormethan, bromoform, dibromchlormethan, bromoform, dibromchlormethan, trichlorethen,
trichlormethan (chloroform), vápník, vápník a hořčík (celková tvrdost), zákal, železo.

Nevíte si rady, jaký druh rozboru je určen právě pro vás? Kontaktujte nás a naši pracovníci vám pomohou najít nejvhodnější řešení. Na základě rozborů vám pak můžeme doporučit opatření k odstranění znečištění, případně zajistit další rozbory.

Rozborům vody se věnujeme spoustu let a za tu dobu jsme již pomohli analyzovat desítky tisíc vzorků a pomohli realizovat nepřeberné množství nápravných opatření vedoucích ke zlepšení kvality vody. Ochotně vám poradíme a v případě potřeby připravíme nabídku pro vaši konkrétní potřebu nebo přijdeme s vlastním řešením.


Objednejte si rozbor vody

A zjistěte, jestli vaše voda splňuje všechny potřebné normy. V případně zájmu vám zařídíme výsledky rozboru vody i do 24 hodin.

Proč si vybrat nás

Provádíme analýzy v akreditované laboratoři, nabízíme možnost expresního zpracování a vyhodnocení rozboru, máme 47 kontaktních míst po celé České republice - to jsou jen některé z našich předností.

Expresní analýzy vzorků vody

Standardně jsme schopni vyhodnotit výsledky do 7-10 pracovních dnů, v případě expresní potřeby do 1-3 pracovních dnů.

Nejdostupnější rozbory v ČR

Máme nejširší síť v České republice, která čítá 47 kontaktních míst.

Vyhodnocení výsledků

U všech rozborů pitné vody provedeme porovnání zjištěných hodnot s limitními hodnotami dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Nejmodernější přístroje

Využíváme nejmodernější přístroje, které poskytují ještě přesnější výsledky.

Mezinárodní akreditace

Umíme vám dodat protokoly v několika světových jazycích a být váš mezinárodní partner pro rozbory.

Kvalitní zákaznický servis

Ochotně vám poradíme s výběrem vhodného produktu přímo pro vás.

Od rozboru po řešení

Na základě vyhodnocení výsledků vám dokážeme navrhnout komplexní účinná nápravná opatření.

Maximální spokojenost

99 % našich klientů doporučuje naše služby dál.