Akreditovaný rozbor vody a akreditovaný odběr vody – k čemu slouží a kdy si jej zvolit?

22. června 2018

Akreditovaný rozbor vody a akreditovaný odběr vody. Dvě velice podobná slovní spojení, která spolu trochu souvisí, ale znamenají každé trochu něco jiného. Víte, v čem se od sebe liší?

Než se pustíme do samotného rozboru obou pojmů, je nutné si vysvětlit, jaké úkony probíhají předtím, než se vůbec podaří nějaký vzorek vody zanalyzovat.

Ve většině případů je nutné:

  • Zajistit si vyzvednutí vzorkovnice – lze tak učinit na kterékoliv naší pobočce, je možné si objednat svoz vzorkovnic nebo si domluvit akreditovaný rozbor (přijede vyškolený pracovník a udělá odběr sám) – všechny tyto 3 varianty umožňujeme.
  • Zajistit správný odběr vody – opět buď svépomocí anebo odběry je provede certifikovaná osoba (= pak s jedná o tzv. akreditovaný odběr vody).
  • Doručení vzorku vody do (akreditované) laboratoře.
  • V laboratoři dojde k analýze vzorků.
  • Následně musí dojít k vyhodnocení rozboru vzorků z laboratoře. A sice je nutné umět se vyznat v dokumentu, který vám laboratoř vyhotoví. V případě, že analyzovaný vzorek vykazuje nějaké zasadní nedostatky, je žádoucí a některých případech zcela nutné ze zákona začít pracovat na nápravných opatřeních. Pokud je například voda zdraví škodlivá, protože se v ní vyskytují bakterie, je třeba začít zjistit úůvodce znečištění a a začít s dezinfekcí. Pokud z analýzy vody přijdeme na zjištění, že voda je příliš tvrdá, lze to řešit úpravou vody a nebo dalšími jinými opatřeními atd.

Aby však celé toto kolečko mělo smysl, je třeba zajistit, aby odevbraný vzorek vody nebyl kontaminován okolními vlivy při odběru. K tomuto (a nejen k tomuto) účelu slouží akreditovaný odběr.

Akreditovaný odběr vody

Ve stručnosti se dá říci, že akreditovaný odběr znamená jistotu, že vzorek vody byl odebrán proškoleným pracovníkem, který zná všechny potřebné postupy a techniky, které se musí učinit před a během odběru vzorku, aniž by došlo k jeho znehodnocení (kontaminaci).

Ke kontaminaci vzorku může dojít několika způsoby:

  • Před odebráním vzorku vody – může být použita nesterilní vzorkovnice, do které se nabírá voda, kdy bakterie mohou pocházet z této zašpiněné nádoby. Někdy je nechat nutné vodu nejdříve odtéct nebo odčerpat (například u studní je třeba odčerpat až trojnásobek celkového objemu studny a vzorek se musí odebírat až poté).
  • Neodborné odebrání vzorku vody – voda je kontaminována nečistotami z vašich rukou, vzorek je odebrán do nevhodné vzorkovnice, případně je odebráno nedostatečné množství vzorku aj.
  • Během doručení vzorku vody do laboratoře – vzorek není uchováván v odpovídajících podmínkách, což může mít za následek zkreslení některých hodnot či úplné znehodnocení výsledků rozboru.

U obyčejného odběru pitné vody z kohoutku není třeba studovat žádný manuál a zvládne jej provést v podstatě skoro každý svépomocí, pokud bude dodržovat námi popsaná pravidla v článku. 

Nicméně odběr svépomocí lze použít jen jako orientační a nelze jej považovat (z pohledu úřadů a institucí) za věrohodný – právě kvůli tomu, že daný člověk není certifikován existje určitá pochybnost, že při odběru mohl udělat chybu a následný rozbor vody tak nemusí odpovídat realitě.

Proto akreditovaný odběr provádějí proškolení vzorkaři, kteří jsou vybaveni pro odběry vzorků z nejrůznějších míst.

U akreditovaných odběrů nelze zpochybnit původ a kvalitu odběru a lze jej tak bez problému použít při jednání na úřadech, soudních sporech, vyjednávání o odškodném a podobně. Stejně tak vzorky, u kterých je předpoklad, že budou zaslány na IS PiVO musí být odebrány akreditovaně.

Ostatně to je ten důvod, proč je ve většině případů akreditovaný odběr vyžadován našimi zákazníky.

Všem našim zákazníkům nabízíme akreditované odběry vzorků pitné vody –  ze studní, vrtů, vodojemů, akumulačních nádrží, ze vzorkovacích a odběrných kohoutů i odpadních vod, včetně fázových odběrů pitné vody (fázové odběry slouží k určení, v jaké fázi výroby či balení pitné vody dochází ke kontaminaci).

Akreditovaný rozbor vody

Akreditované rozbory vody jsou prováděny v nezávislé akreditované laboratoři v kontrolovaných podmínkách speciálně proškolenými a certifikovanými pracovníky.

Představte si vědce se zaměřením na chemii, kteří od rána do večera analyzují pomocí nejmodernějších přístrojů jednotlivé vzorky kapalin – tak nějak to v laboratoři skutečně vypadá.

Laboratorní akreditovaný rozbor vody se provádí dle přesně stanovených předpisů a postupů, výsledky laboratorní rozborů lze považovat za nejpřesnější a také za nezpochybnitelnéuznávají je všechny instituce jako závazné, pokud by se neprokázalo, že došlo ke kontaminaci vzorku například neodborným odběrem apod.

Což je ten hlavní důvod, proč byste měli vždy dbát na to, aby vzorek byl analyzován v akreditované laboratoři, pokud potřebujete protokol s výsledky použít pro jednání se státními institucemi.

Na výsledky rozboru vody z nezávislé akreditované laboratoře se proto můžete na 100 % spolehnout.

Zejména na to, že s výsledky nebylo manipulováno – což se může dít a děje v případech, kdy se pak ta stejná firma snaží klientům prodat drahé přístroje na úpravu vody, která je vlastně zcela v pořádku apod. Proto je nutné brát s rezervou rozbory, které neprováděla certifikovaná laboratoř či společnost, která nemá statut odborné laboratoře.

 

IS PiVO = Informační systém „Pitná voda“, který spravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. IS PIVO slouží ke sběru dat pro celostátní monitoring jakosti vod.

Novelou zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění zákona č.274/2003 Sb.) vešla v platnost od 1.10.2003 povinnost pro provozovatele veřejného zásobování pitnou vodou (§ 3 odst.2) a provozovatele bazénů (§ 6 odst.), zajistit u držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace kontrolu jakosti pitné vody, o této kontrole pořídit protokol v elektronické podobě a ten neprodleně předat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (§ 4 odst.1, §).

Náležitosti tohoto protokolu, formu jeho elektronické podoby a datové rozhraní upravuje prováděcí právní předpis (vyhláška č.35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění vyhlášky č.134/2004 Sb.).

Za tímto účelem byl vytvořen nový informační systém Pitná Voda /dále IS PIVO/, kterým byl v roce 2004 nahrazen počítačový program Vydra, používaný pro sběr a zpracování dat v předchozích deseti letech v „ Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí“ a pro Subsystém II „ zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody.


Objednejte si rozbor vody

A zjistěte, jestli vaše voda splňuje všechny potřebné normy. V případně zájmu vám zařídíme výsledky rozboru vody i do 24 hodin.

Proč si vybrat nás

Provádíme analýzy v akreditované laboratoři, nabízíme možnost expresního zpracování a vyhodnocení rozboru, máme 47 kontaktních míst po celé České republice - to jsou jen některé z našich předností.

Expresní analýzy vzorků vody

Standardně jsme schopni vyhodnotit výsledky do 7-10 pracovních dnů, v případě expresní potřeby do 1-3 pracovních dnů.

Nejdostupnější rozbory v ČR

Máme nejširší síť v České republice, která čítá 47 kontaktních míst.

Vyhodnocení výsledků

U všech rozborů pitné vody provedeme porovnání zjištěných hodnot s limitními hodnotami dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Nejmodernější přístroje

Využíváme nejmodernější přístroje, které poskytují ještě přesnější výsledky.

Mezinárodní akreditace

Umíme vám dodat protokoly v několika světových jazycích a být váš mezinárodní partner pro rozbory.

Kvalitní zákaznický servis

Ochotně vám poradíme s výběrem vhodného produktu přímo pro vás.

Od rozboru po řešení

Na základě vyhodnocení výsledků vám dokážeme navrhnout komplexní účinná nápravná opatření.

Maximální spokojenost

99 % našich klientů doporučuje naše služby dál.